หน่วยที่ 5 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนำ 1 เฟส