ปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนสอบของนักศึกษา กรณีศึกษา ....... ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.