บุคลากร

 

นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

โทร. 061 5196944

 

นายอัฐษนันท์ ลัทธิรมย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

โทร. 098 4979598

 

    

นายบรรลือ จันทร์ศิริ

หัวหน้างานปกครอง

โทร. 089 0598054

         

                                                                      

                                                                                                                                                       นางสาวอริสรา โรจนานรเศรษฐ    

                                                                                                                                                            เจ้าหน้าที่งานปกครอง                                                                               

                                                                                                                                                             โทร. 089 9396591                   

                                                                                                                                                   Email : fon_bluesky@hotmail.com

                                                                                          

 

           

ติดต่อ งานปกครอง  โทร. 038-485202 ต่อ 141