♥ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 0257 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปรับวินัยขั้นพื้นฐาน ปลูกจิตสาธารณะ

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 0423/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 0461/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 0496/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมตามกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 0528/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 0580/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 0663/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งวิทยาลัยIฯ ที่ 0798/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 0801/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมตามเทศกาลวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันเข้าพรรษา)

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 0851/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันสัปดาห์ภาษาไทย และวันสุนทรภู่

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 0852/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 0853/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 1036/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสู่ความสำเร็จ

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 1037/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้นำ หลักสูตร “เทคนิคการเสนออย่างมืออาชีพ”

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 1038/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย รู้รักสถาบัน ตั้งมั่นจิตอาสาของนักเรียน นักศึกษา

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 1142/ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิถีประชาธิปไตย

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 1221/2562 เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ

คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 1315/2562 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสนับสนุน งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 21