บุคลากรในหน่วยงาน

 

นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

 

 

 

นายอัฐษนันท์  ลัทธิรมย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 


นายอภิชาติ  อนุกูลเวช 
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

 

 

นายชลอ   นิ่มเสนาะ
รองหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

นางเอื้อมพร  ทองเย็น
รองหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

นายวรกิจ  วิริยะเกษามงคล
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายพานิช  ธงชนะ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

 

นายวีรพงษ์  พิมใจชน
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวจริยา  ศรีสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด