แผนงานโครงการ

                    

       แผนงาน/โครงการ ตามพันธกิจและเป้าหมาย
 

พันธกิจที่

เป้าหมายที่

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

4. จัดทำโครงการฝึกอบรม

4.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ

4.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/มอบหมายหน้าที่

4.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ

4.4 รับสมัครผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ

4.5 ดำเนินการอบรมตามโครงการ

5. จัดทำโครงการศึกษาดูงาน

5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ

5.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/มอบหมายหน้าที่

5.3 ดำเนินการศึกษาดูงานตามโครงการ

 

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

 

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

 

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

 

 

 

 

 

 

พ.ค. 63

 

มิ.ย. 63

 

­มิ.ย. 63

มิ.ย. 63

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 63

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

-

20,000.-

 

 

 

 

 

 

 

5,000.-

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ

6. เขียนแผนธุรกิจ

6.1 ผู้เรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเขียนแผนธุรกิจ

6.2 หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รวมรวมแผนธุรกิจ

7. คัดเลือกแผนธุรกิจ

7.1 ทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

7.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแผนธุรกิจ

7.3 ผู้เรียนนำเสนอแผนธุรกิจ

7.4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ

7.5 หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รายงานผลการคัดเลือกต่อผู้อำนวยการ

7.6 สถานศึกษาจัดทำประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ

8. กระบวนการนิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

8.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ

8.2 คณะกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนนิเทศ

8.3 คณะกรรมการจัดทำเครื่องมือนิเทศ

8.4 คณะกรรมการนิเทศแจ้งกำหนดการนิเทศถึงหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ

8.5 คณะกรรมการดำเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ

8.6 คณะกรรมการสรุปผลการนิเทศพร้อมแจ้งหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

8.7 หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รายงานผลการนิเทศถึงผู้อำนวยการ

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

 

 

 

 

คณะกรรมการคัดเลือกร่วมกับหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการนิเทศร่วมกับหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 63

 

 

 

 

ก.ค. 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. 63

ถึง

เม.ย. 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ

9. การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ

9.2 คณะกรรมการบันทึกข้อความเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนในการดำเนินธุรกิจ

9.3 ผู้เรียนเปิดบัญชีกับธนาคาร

9.4 วิทยาลัยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เรียน

9.5 ผู้เรียนดำเนินการประชุมเตรียมการทำธุรกิจร่วมกับครูที่ปรึกษา

9.6 ดำเนินการตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้

9.7 จัดทำบัญชีและสรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาแต่ละเดือน

9.8 ประชุมคณะกรรมการดำเนินธุรกิจในแต่ละเดือนเพื่อทบทวนการดำเนินธุรกิจ

9.9 ครูที่ปรึกษาแต่ละธุรกิจรายงานผล เสนอต่อหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

9.10 หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะรวบรวมรายงานและจัดทำสรุปเสนอต่อผู้อำนวยการ

ผู้เรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาร่วมกับหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. 63

ถึง

เม.ย. 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000.-