วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ ประสบการณ์ คุณธรรม พร้อมนําเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ