ระเบียบปฏิบัติ และมารยาทในการใช้ห้องสมุด

ระเบียบปฏิบัติ และมารยาทในการใช้ห้องสมุด 

- แต่งการสุภาพเรียบร้อย
- นำสิ่งของ กระเป๋า หนังสือ จัดเก็บไว้ในที่ชั้นจัดเก็บ
- ไม่พูดคุยส่งเสียงดัง
- ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว เข้ามารับประทานในห้องสมุด
- ไม่ใช้ห้องสมุดเป็นสถานที่หลับนอน
- เมื่อลุกจากเก้าอี้ให้เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย
- การยืมและการคืนหนังสือ ผู้ยืมต้องใช้บัตรนัดเรียน-นักศึกษา ยืมได้ 2 เล่ม / 7 วัน หากส่งเกิน    กำหนดต้องเสียค่าปรับวันละ 1 บาท / เล่ม
- การยืมและการคืนหนังสือยืมเรียน ผู้ยืมต้องใช้บัตรนักเรียน-นักศึกษา ยืมได้ 2 เล่ม / 1 วัน   (คืนทันทีหลังเรียนเสร็จ) หากคืนช้ากว่า 
   กำหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ 5 บาท / เล่ม
- กรณีทำหนังสือหายหรือชำรุด ต้องชดใช้ตามราคาหนังสือ(ปรับเป็นสองเท่าของราคาหนังสือ)
- เมื่อใช้หนังสือแล้วให้วางไว้ที่เค้าท์เตอร์ของเจ้าหน้าที่ ห้ามนำขึ้นชั้นหนังสือ
- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือก่อนนำออกจากห้องสมุดทุกครั้ง

*** ผู้ที่ขโมย ทำลายทรัพย์สินหรือสิ่งของของห้องสมุดและทำผิดกฎระเบียบของห้องสมุด
จะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของวิทยาลัย ***

 

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

เวลาทำการห้องสมุด
     ห้องสมุดเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดให้บริการยืม
     - หนังสือตำราเรียน สารคดีทั่วไป นวนิยาย เรื่องสั้น
     - บันเทิงคดี ซีดีรอมประกอบตำราเรียน

ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาติให้ยืมออกจากห้องสมุด
     - หนังสืออ้างอิง
     - วารสารรวมเล่ม วารสารปัจจุบัน
     - จุลสาร กฤตภาค มัลติมีเดีย

ผู้ที่มีสิทธิในการใช้บริการห้องสมุด                                    หลักฐานนการใช้บริการห้องสมุด
     - นักเรียน - นักศึกษาของวิทยาลัย                                                 - นักเรียน-นักศึกษา ใช้บัตรนักเรียนนักศึกษา
     - ครู อาจารย์ของวิทยาลัย                                                            - ประชาชนใช้บัตรประชาชน
     - เจ้าหน้าที่ นักการของวิทยาลัย                                                   - ครู เจ้าหน้าที่ นักหาร กำหนดเลขสมาชิก
     - ประชาชนในท้องถิ่น                                                                  

 

ความรับผิดชอบของผู้ยืม

     - ส่งคืนตามกำหนด
     - ไม่ทำหนังสือชำรุดหรือสูญหาย
     - ไม่ตัด ไม่ฉีก ไม่ขีดเขียน และพับมุมหนังสือ
     - รักษาหนังสือของห้องสมุดอย่างดีที่สุด
     - ม่วางหนังสือคว่ำหน้า
     - ไม่ใช้หนังสือบังฝน
     - ก่อนปิดภาคเรียนต้องนำหนังสือมาคืนห้องสมุดทุกเล่ม
     - หากพบหรือทำหนังสือชำรุด ต้อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบโดยด่วน
     - ไม่หยิบหนังสือของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ผ่านการยืม
     - ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการยืมหนังสือก่อนออกจากห้องสมุด

บทลงโทษกรณีค้างส่งหนังสือ
      -  ไม่อนุญาตให้ใช้บริการของห้องสมุด
      - ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนในภาคเรียนต่อไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ส่งหนังสือให้เป็นที่เรียบร้อย

 

ระบบการจัดการหนังสือในห้องสมุด

หนังสือจัดแบ่งตามหมวดหมู่ทศนิยมของ Dewey
      หมวด 000 ความรู้ทั่วไป
     หมวด 100 ปรัชญา  จิตวิทยา
     หมวด 200 ศาสนา
     หมวด 300 สังคมศาสตร์
     หมวด 400 ภาษาศาตร์
     หมวด 500 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
     หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี
     หมวด 700 ศิลปะ การบันเทิง
     หมวด 800 วรรณคดี
     หมวด 900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ

ค้นหาจากฐานข้อมูลในกรณีที่
      - ทราบผู้แต่ง Search by Author
     - ทราบชื่อเรื่อง Search by Title
     - ทราบหัวเรื่อง Search by Subject