พันธกิจ

 พันธกิจ

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ

2. เพิ่มศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่

3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน

5. สนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม