วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 
         พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านโปรแกรมเมอร์ มีคุณธรรม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ
- จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้รู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม
- ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้ การสร้าง ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน