เป้าหมาย

 เป้าหมาย

1.นักเรียน นักศึกษาที่เสนอแผนธุรกิจเพื่อดําเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 25 คนและได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ

2. มีธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา

3. มีผู้เรียนไม่น้อยกว่า 1 คนที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

4. นำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัยฯ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ด้านผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจ