ประวัติแผนกวิชา

พ.ศ. 2550 . เริ่มทำการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับ ปวส. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

พ.ศ. 2555  เปิดสอน ระดับ ปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค ประเภทวิชาศิลปกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

พ.ศ. 2556  เปิดสอน ระดับ ปวช.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารนสนเทศ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารนสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

 พ.ศ. 2557  เปิดสอน ระดับ ปวส.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารนสนเทศ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารนสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

พ.ศ. 2562  เปิดสอน ระดับ ปวช.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารนสนเทศ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารนสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

พ.ศ. 2563  เปิดสอน ระดับ ปวส.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารนสนเทศ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารนสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563