บุคลากรในหน่วยงาน

นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

นายอภิชาติ อนุกูลเวช

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นายวีรศักดิ์  ภักดีงาม
                                                          หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
                                                                                

นางสุปราการ  ภักดีงาม
   เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล      

                                                                                      

นางอนุรีย์ ชีวรัตน์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นายศุเกียรติ  ราชสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

นายอติชาต   หมั่นอุตส่าห์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

                                                                                                                        

นางสาวธัญญารัตน์ พานทอง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล