ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฎิบัติการ 10-401  มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายจำนวน 20 เครื่อง

ห้องปฎิบัติการ 10-402  ห้องเรียน จำนวน 30 ที่นั่ง

 

ห้องปฎิบัติการ 10-404  ห้องเรียน จำนวน 20 ที่นั่ง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 20 เครื่อง

ห้องปฎิบัติการ 10-405  มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายจำนวน 20 เครื่อง

ห้องปฎิบัติการ 10-406  มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายจำนวน 40 เครื่อง