ข้อมูลบุคลากร

งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)

นายจุมภฏ ชูศักดิ์เจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวปาริชาต จันทร์ประเสริฐ
หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)

นางสาวนุชนันท์ ทีปกากร
พนักงานราชการ(งาน) งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
 

นางสาวสุนันท์นุช มีแสง
เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)