คำอธิบายงาน

งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี

  • ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา ให้อยู่ในระเบียบวินัยและนโยบายของสถานศึกษา
  • ประสานงานกับครูที่ปรึกษาแต่ละแผนกวิชา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา
  • ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
  • เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
  • พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน และแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท  การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
  • จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
  • สรุปผลการตัดคะแนนความประพฤติและนำผลการตัดคะแนนความประพฤติเสนอต่อฝ่ายบริหาร
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย