ครูแผนกวิชาช่างยนต์

 

 

นายทนงศักดิ์ ปิ่นคล้าย

ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 08 5180 2512

Email 
 

นายสาโรจน์ ตระกูลพรงาม

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 08 1333 4099

Email sarocntrakulphrngam@gmail.com

 

นายมาโนช รังษีมณีรัตน์

ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 06 3805 6888

Email Rungsee.mn@gmail.com

 

 

นายยงยุทธ ช่างประเสริฐ

ตำแหน่ง  ครู 

เบอร์โทรศัพท์ 08 1295 0624

Email cyoyut@gmail.com

 

นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ

ตำแหน่ง  ครู

เบอร์โทรศัพท์ 099 426 9899

 

 

นายอรรณพ  ใจเอื้อ

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

เบอร์โทรศัพท์ 08 8915 5068

Email Unnop.golf22@gmail.com

 

 

ว่าที่ร้อยตรีพิมาย  จุกสีดา

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

เบอร์โทรศัพท์  08 3767 4983

Email Phimai@Chontech.ac.th

 

 

นายกริชฐภัสร์ กาโฑ

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)

เบอร์โทรศัพท์ 08 5397 5407

Email one-ss@hotmail.com

 

นายกฤษณพล วิเชียรพงษ์

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)

เบอร์โทรศัพท์ 08 6931 9373

Email kritsanapol.w05@gmail.com

 

 

นายวัฒนา ปิ่นประไมย์

ตำแหน่งครู พิเศษสอน

เบอร์โทรศัพท์ 08 6223 8829

Email watthanatum01@gmail.com

 

นายไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย

ตำแหน่งครู ครูพิเศษสอน

เบอร์โทรศัพท์ 08 0573 7227

Email Paitoon@chontech.ac.th

 

นายวิษณุ วงษ์เปีย

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

เบอร์โทรศัพท์ -

Email -

 

นางสาววารี ป้องมี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

เบอร์โทรศัพท์ -

Email  -

 

นางสาวอนงค์ พันธุ์คุ่ย

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

เบอร์โทรศัพท์ -

Email  -