มาตราฐานวิชาชีพแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

มาตรฐานฝีมือแรงงาน

     มาตรฐานฝือแรงงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  (สำนักมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน,มปป.)

     ระดับที่1 มีคุณลักษณะดังนี้ :เป็นผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างาน

       ระดับที2 มีคุณลักษณะดังนี้ :เป็นผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้ดีและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สามารถให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาได้

        ระดับที่3 มีคุณลักษณะดังนี้ :เป็นผู้ที่มีฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัย ตัดสินใจแก้ไขปัญหา นำความรู้ และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้

         ในการกำหนดมาตรฐานฐานฝีมือแรงงาน นั่นได้กำหนดขึ้นโดยคณะทำงานที่ประกอบด้วยองค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวได้เสีย หรือเกี่ยวข้อง(Stackholder) ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม โดยมีกฏหมายรองรับกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545