ประวัติแผนก

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เริ่มรับนักเรียนในระดับ ปวช. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546

ปีการศึกษา 2555 ได้หยุดรับนักเรียน เพื่อปรับปรุงแผนกให้มีคุณภาพและความพร้อมมากขึ้น

ปีการศึกษา 2561 กลับมาเปิดรับนักเรียนใหม่ โดยเปิดรับเฉพาะระดับ ปวส. เท่านั้น

ปีการศึกษา 2562 จึงได้เปิดรับนักเรียนในระดับ ปวช. เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ปัจจุบันจึงมีทั้งนักเรียน นักศึกษาในระดับปวช. และ ปวส.