วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

              ทางสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงผลิตช่างฝีมือและช่างเทคนิคที่มีคุณภาพ  มีคุณธรรมเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ

เป็นทียอมรับของชุมชน และเป็นคนดีของสังคม  การจัดการเรียน – การสอนในสาขาวิชาซ่อมบำรุงมีความหวังว่าผู้เรียนจะมีเจตคติ

ที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่เรียน  และสามารถปฏิบัติงานในลักษณะต่างๆ  เช่น

-       งานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

-        งานเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม

-        งานเกี่ยวกับเขียนแบบ

-        งานเกี่ยวกับการฝึกอบรม

-        งานออกแบบและการนำไปประยุกต์ใช้งาน

 

        วิธีที่ใช้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย หรือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

ด้านการเรียนการสอน

-   กำหนดให้ครูผู้สอนได้ทำแผนการสอนซึ่งจะเน้นการบูรณาการและสมรรถนะวิชาชีพ

-   ส่งครูและเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมสัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ

-   มีการประชุมภายในแผนกอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปงานและปัญหาในการเรียนการสอนเพื่อหา แนวทาง

ในการแก้ไข

-   จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียนนักศึกษา

-   จัดโครงการศึกษาดูงานตามสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงและเทคโนโลยี ฯลฯ

 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

                                     ทางแผนกได้ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน ละเว้นการทะเลาะวิวาท 

                 การแต่งกาย   ที่ถูกต้องตามระเบียบ ในเวลาเรียนอยู่เสมอ มุ่งเน้นให้นักเรียนเห็น ความสำคั   ของการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อ

                 สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ประชาชนในชุมชน  และรู้จักเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

                           ด้านการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ

            ในภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ได้จัดให้มีวิชาโครงงานและฝึกงานในสถานประกอบการ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ   

                    

                   พันธกิจ(Mission)   ของสาขาวิชาซ่อมบำรุง

                   1.  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล              

                   2.  ให้บริการและร่วมพัฒนาชุมชน  สังคม  ด้วยกระบวนการอาชีวศึกษา

                   3.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยการจัดการแนวใหม่

                   4.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถและเป็นครูมืออาชีพ