30108-2102 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

30108-2102 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (2-0-2)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม

 

แผนการจัดการเรียนการสอน-การวัดและประเมินผล