30108-2001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1

 30108-2001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1  (1-6-4)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม

แผนการจัดการเรียนการสอน-การวัดและประเมินผล

หน่วยที่ 1 การออกแบบอาคารพานิชย์ ....................................................ใบความรู้ สื่อการสอน  /  ใบงาน

หน่วยที่ 2 การออกแบบบ้าน-อาคารสำนักงาน...........................................ใบความรู้  /  สื่อการสอน ใบงาน

หน่วยที่ 3  การออกแบบอาคารพักอาศัยรวม.............................................ใบความรู้ สื่อการสอน ใบงาน