30108-2003 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3

 30108-2003 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3  (1-6-4)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม

แผนการจัดการเรียนการสอน

หน่วยที่ 1 การออกแบบพิพิธภัณฑ์............................................................สื่อการสอน  /  ใบงาน

หน่วยที่ 2 การออกแบบอาคารเรียน...........................................................สื่อการสอน  /  ใบงาน

หน่วยที่ 3 การออกแบบอาคารสำนักงาน....................................................สื่อการสอน ใบงาน