30001-1053 กฎหมาย และการปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม

30001-1053 กฎหมาย และการปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม( 2-0-2)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม

แผนการจัดการเรียนการสอน

หน่วยที่ 1 กฎหมายบ้านพักอาศัย..............................................................สื่อการสอน

หน่วยที่2 กฎหมายอาคาร.........................................................................สื่อการสอน

หน่วยที่3 กฎหมาย  และการปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม.......................สื่อการสอน