20108-2101 การเขียนแบบก่อสร้าง 4

20108-2101 การเขียนแบบก่อสร้าง 4 (0-6-2)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้

 

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 1การศึกษาแบบก่อสร้าง ........................................................................../ ใบงาน  /  ใบความรู้  / สื่อ

หน่วยที่1 เรื่องที่ 2การเขียนแบบผังพื้น .............................................................................../ ใบงาน  /  ใบความรู้  สื่อ

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3การเขียนแบบรูปตัด.............................................................................../  ใบงาน  /  ใบความรู้  /  สื่อ

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 4 การเขียนแบบรูปด้าน............................................................................/  ใบงาน  /  ใบความรู้  สื่อ

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 5 การเขียนแบบขยายสถาปัตยกรรม........................................................../  ใบงาน  /  ใบความรู้  /  สื่อ

หน่วยที่ 2 เรื่องที่ 1 การเขียนแบบผังฐานราก คานคอดิน/พื้น ชั้น1-3......................................./  ใบงาน  /  ใบความรู้  สื่อ

หน่วยที่ 2 เรื่องที่ 2การเขียนแบบผังพื้นหลังคา ผังคานรับโครงหลังคา  โครงหลังคา................/  ใบงาน  /  ใบความรู้  /  สื่อ

หน่วยที่ 3 รายการประกอบแบบไฟฟ้า การเขียนแบบผังไฟฟ้า................................................/  ใบงาน  /  ใบความรู้   /  สื่อ

หน่วยที่ 4 เรื่องที่ 1 รายการประกอบแบบสุขาภิบาล การเขียนแบบสุขาภิบาล ........................../  ใบงาน  /  ใบความรู้  /  สื่อ