20108-2106 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม

รายวิชา  20108-2106 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม  (1-3-2)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาสถาปัตยกรรม

แผนการจัดการเรียนการสอน