30108-2107 ผังเมือง

รายวิชา  30108-2107 ผังเมือง  (2-0-2)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม

แผนการจัดการเรียนการสอน