30108-2112 การบริหารงานก่อสร้าง

รายวิชา  30108-2112 การบริหารงานก่อสร้าง  (2-0-2)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม

แผนการจัดการเรียนการสอน