เป้าหมาย

เป้าหมาย
  เพื่อให้ระบบงานบัญชีส่วนราชการ มีความถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบราชการ  สามารถตรวจสอบได้