ภาระหน้าที่

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 1. จัดทำเอกสาร – ลงบัญชี การรับ – จ่ายเงินทุกประเภทของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 2. ปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชีของสถานศึกษาที่มีการเคลื่อนไหว-
 3. สมุดเงินสด
 4. บัญชีย่อยรายจ่ายตามงบประมาณ
 5. บัญชีย่อยแยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 6. บัญชีย่อยรับฝากและเงินประกัน
 7. บัญชีย่อยลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
 8. ทะเบียนคุมเงินจัดสรร
 9. สมุดฝากคลัง
 10. บัญชีย่อยรับฝากและเงินประกันประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
 11. บัญชีเงินอุดหนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 12. บัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ
 13. บัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร – ในงบประมาณ
 14. บัญชีย่อยใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ
 15. บัญชีทะเบียนคุมรายรับทางการศึกษา
 16. -ตารางคุมเลขที่ บัญชี 01
 17. จัดทำบัญชีในระบบ  GFMIS ทำรายงานประจำเดือนระบบ  GFMIS
 18. การส่งรายงานประจำเดือน ระบบ GFMIS
 19. ตรวจสอบหลักฐานการรับ  –  จ่ายเงินของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ
 20. จัดทำทะเบียนคุม รับ-จ่าย เงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ 
 21. จัดทำรายงานเงินนอกงบประมาณ,เงินงบประมาณ,เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี และอื่นๆ
 22. เก็บเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 23. .จัดทำเกณฑ์ประเมินผล บัญชีสิ้นปีงบประมาณ ส่งสำนักงานคลังจังหวัด และ สำนักอำนวยการ สอศ
 24. จัดปิดงบทดลองประจำเดือน ประจำปี ส่ง สตง.และ สอศ
 25. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและดูแลรักษาทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 26. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย