วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน        

          เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานและสาขาวิชาเทคนิคการผลิต  เพื่อผลิตกำลังคนตั้งแต่ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี  ความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ