พันธกิจ

พันธกิจของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

         มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพที่ถูกต้องและมีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนา คุณภาพ แผนกวิชาให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ส่งเสริมบุคลากรในแผนกวิชาให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สนับสนุนครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำสื่อและนวัตกรรมการสอน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทำสิ่งประดิษฐ์ โครงการ และกีฬา