นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม

นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม
วิชา :  วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม) หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ :  -