หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับชั้นประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)