แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุ