2565เรื่องการติดตามงานในชั้นเรียน ในรายวิชาการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเสริม