30001-1053 กฎหมาย และการปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม

30001-1053 กฎหมายและการปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตกรรม(2-0-2)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม

หลักสูตร

แผนการจัดการเรียนการสอน โครงการสอน

ใบสั่งงาน

การวัดและประเมินผล

หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2