บุคลากรงานแนะแนว

 

 

 

 

 

        นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์

    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

                  061-5196944

 

 

 

 

                    นายอัฐษนันท์ ลัทธิรมย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

                        098-4979598

 

 

 

 

 

 

                    นายวิทยา แสนคำ

    หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

                      063-9645651

         mail:wittayasandee@gmail.com

 

 

 

 

 

           นางสาวปิยะเนตร ถาวรสุจริตกุล

   เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

                     064-7734123 

          mail:natepunnapa@gmail.com

ติดต่อ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วท.ชลบุรี

038-485202 ต่อ 140 

e-mail:guidance_chontech