วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

                  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้วยการจัดบริการ และกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลาย  เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  โดยมุ่งส่งเสริมและเติมเต็มให้ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตของตนได้ตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถบนพื้นฐานของความเชื่อว่า ทุกคนมีความแตกต่างกัน ทุกคนมีคุณค่า สามารถพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงาม ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยผู้สอนทุกคนจะทำหน้าที่แนะแนวให้คำปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ

และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพ และการมีงานทำด้วยการพึ่งตนเอง

                   กิจกรรมแนะแนว มุ่งส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น พึ่งตนเอง มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา การงานและ

อาชีพ ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ