วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการอาชีพและบริการสังคม

อัตลักษณ์ของวิทยาลัย
รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต

เอกลักษณ์
ส่งเสริมอาชีพสู่สังคม

พันธกิจของวิทยาลัยฯ
1. มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะที่ถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นคนดีของสังคม
2. สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. และ ปวส
โดยใช้หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรเทียบโอน / สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสําหรับเยาวชน
ผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและหรือผลิตกําลังคนให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการที่ทันต
ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการทํางาน
และใช้ในชีวิตประจําวัน
5. สนับสนุนบุคลากรให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
6. สนับสนุน ครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการสอน