โครงการอาชีวะในช่วงเทศกาลอาสาสงกรานต์ 2562

โครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

กิจกรรม การตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชน

 

 

เอกสารประกอบที่ 1 เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2 เอกสารโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3 เอกสารบันทึกข้อความขอดำเนินการโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 4 เอกสารการกำหนดการรายละเอียดของโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 5 เอกสารการรายงานผลการจัดโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 6 ประมวลภาพการดำเนินโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (คลิก)

 

โดย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี