โครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

โครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 

กิจกรรม  การตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชน

 

 

เอกสารประกอบที่ 1 เอกสารโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2 เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3 เอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 4 เอกสารการรายงานจุดบริการ ขบ. (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 5 เอกสารการกำหนดจุดที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสา 2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 6 เอกสารคำสั่งปฏิบัติงานนอกวลาราชการ (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 7 เอกสารการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 8 ประมวลภาพการดำเนินโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 (คลิก)

 

โดย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี