สื่อการสอน

การแปลงเลขฐาน 2 เป็น 10 ฐาน 10 เป็น 2 แบบง่ายๆ

การแปลงเลขฐาน 10 เป็น 8 ฐาน 8 เป็น 10

การแปลงฐาน 16 เป็น 10 ฐาน 10 เป็น 16