สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระยะเวลาในการศึกษา ๓ ปีการศึกษา


สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การนำหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติมารวมกันทำให้เกิดทักษะและมีความชำนาญ ด้านการเชื่อมโลหะ การตัดโลหะด้วยแก๊ส การนำลวดเชื่อมชนิดต่าง ๆ มาใช้กับโลหะอย่างถูกวิธี   การ ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมาวิเคราะห์ การชุบเคลือบ ผิวโลหะด้วยความร้อนและเคมี การออกแบบ และเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสร้างโลหะตามหลักวิศวกรรมการเชื่อม และสามารถเชื่อมประกอบงานโลหะทุกชนิดได้

ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงได้ หากต้องการเข้าสู่การทำงาน มีอาชีพที่รองรับ เช่นรับราชการตามหน่วยงานของรัฐ เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม เป็นพนักงานช่างซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม โรงผลิตและประกอบรถยนต์ ช่างเชื่อมท่ออุตสาหกรรม  ท่อส่งน้ำมัน ท่อส่งก๊าซ การออกแบบ ประกอบอาชีพอิสระ ช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์งานผลิตภัณฑ์โลหะ ของชำร่วย การตกแต่งอาคารบ้านเรือน งานโครงสร้างโลหะ สามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ  และ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

            ๑. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า

            ๒. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน

            ๓ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร

            ๔. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน

            ๕. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน

สาขางานผลิตภัณฑ์

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20103v7.pdf