☻ เกณฑ์การแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมและเทคนิคพื้นฐานเกณฑ์การแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมและเทคนิคพื้นฐาน 2562

1.1.1 ทักษะงานจักรยานยนต์ ปวช.
1.1.2 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช.
1.1.3 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
1.1.4 ทักษะงานสีรถยนต์ ปวช.
1.2.1 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีส ปวส.
1.2.2 ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล ปวส.
1.2.3 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์
1.2.4 ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ ปวส.
1.3 ทักษะช่างอากาศยาน
1.4 ทักษะระบบขนส่งทางราง
1.5.1 ทักษะงานกลึงชิ้นงาน
1.5.2 ทักษะงานวัดละเอียด ปวช.
1.5.3 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช.
1.6.1 ทักษะมาตรวิทยามิติ
1.6.2 ทักษะออกแบบแลเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.
1.6.3 ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (cAD-CAM) ปวส.
1.7.1_1 ทักษะการเชื่อม SMAW>AW ปวช.
1.7.1_2 ทักษะการเชื่อม SMAW>AW ปวช.
1.8.1 ทักษะ SMAW>AW&GMAW ปวส.
1.8.1_2 ทักษะ SMAW>AW&GMAW ปวส.
1.8.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวส.
1.9.1 ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ปวช.
1.9.2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปวช.
1.9.2_2ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ ปวช.
1.10 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.
1.11 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ PLC ปวส.
1.12.1 ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)
1.12.2ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช.
1.12.3 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.
1.13 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวส.
1.14.1 ทักษะแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ _ปวช
1.14.1 ทักษะแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ _ปวช แบบ
1.14.2 ทักษะแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์_ปวส
1.15 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช.
1.16.1 ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย_ปวส.
1.16.2 ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ปวช หรือ ปวส.
1.17.1 ทักษะงานปูน ปวช.
1.17.3 ทักษะงานไม้ ปวช. ปี 63
1.17.4 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ปวส.
1.18 ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ปวส.
1.19.1 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง ปวช.
1.19.2 ทักษะงานทำหุ่นจำลอง ปวช.
1.19.3 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.\
1.19.4 ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ปวส.
1.20 ทักษะงานคอนกรีต ปวส.
2. ทักษะงานฝึกฝีมือ_ปวช.