☻ แบบ อวท.01 - 36 เกณฑ์การประเมินหน่วย อวท.

แบบ อวท 01/1 แบบแสดงความจำนงของนักเรียน นักศึกษาขอจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
แบบ อวท 01/2 แบบแสดงความจำนงของนักเรียน นักศึกษา ขอจัดตั้งชมรมวิชาชีพ
แบบ อวท 02/1 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
แบบ อวท 02/2 ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
แบบ อวท 02/3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
แบบ อวท 02/4 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
แบบ อวท 03 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
แบบ อวท 04 การจัดตั้งชมรมวิชาชีพในสังกัดองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
แบบ อวท 05 เรื่อง ขอให้พิจารณาแต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
แบบ อวท 05/1 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ

แบบ อวท 06 ใบสมัคร สมาชิกชมรมวิชาชีพ
แบบ อวท 07 ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ
แบบ อวท 07/1 ใบสมัคร เพื่อรับการเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ
แบบ อวท 08 เรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ
แบบ อวท 09 ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ
แบบ อวท 10 ใบสมัคร สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
แบบ อวท 11 ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
แบบ อวท 11/1 ใบสมัคร เพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา/จังหวัด/ภาค/ชาติ
แบบ อวท 12 เรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
แบบ อวท 13 ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
แบบ อวท 14 เรื่อง รายงานประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
แบบ อวท 15 แบบสรุปการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
แบบ อวท 16 ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
แบบ อวท 17 ประกาศการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
แบบ อวท 18 ใบคำร้อง ขอลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
แบบ อวท 19 แบบรายงานผลการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
แบบ อวท 20 แบบขออนุมัติใช้เงิน
แบบ อวท 21 บัญชีรายรับ – รายจ่าย
แบบ อวท 22 ทะเบียนคุมการใช้ จ่ายเงินกิจกรรม
แบบ อวท 23 สรุปรายงานฐานะทางการเงินขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
แบบ อวท 24 บัญชีลงเวลาคณะกรรมการดำเนินงาน
แบบ อวท 25 แบบบันทึกการปฏิบัติงานคณะกรรมการดำเนินงาน
แบบ อวท 25/1 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ
แบบ อวท 26 ทะเบียนสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
แบบ อวท 27 ใบสมัคร เพื่อรับคัดเลือกเป็นชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจำปีการศึกษา
แบบ อวท 28 ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
แบบ อวท 29 ขอรายงานผลการประเมิน คัดเลือก ชมรมวิชาชีพดีเด่น
แบบ อวท 30 ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกชมรมวิชาชีพดีเด่น
แบบ อวท 31 ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ
แบบ อวท 32 ขอให้พิจารณาแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
แบบ อวท 33 ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
แบบ อวท 34 ใบสมัคร เพื่อรับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
แบบ อวท 35 ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา/จังหวัด/ภาค/ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
แบบ อวท 36 ขอรายงานผลการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ

รูปแบบโครงการ

การวางแผน Plan

- ขออนุญาจัดโครงการ

- โครงการ

- คำสั่งสิทยาลัย ปริ๊นท์มีครุฑ 1 สำเนา 2

- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการชมรม

- บันทึกข้อความขออนุญาตจัดประชุม

- บันทึกข้อความเชิญประชุม

- ระเบียบวาระการประชุม

- จดบันทึกการประชุม

- รายงานการประชุม(พิมพ์)

- บันทึกข้อความรายงานกระประชุม

- ใบขั้น การวางแผน

การดำเนินงาน Do 

- บันทึกเวียนแจ้งเวียนร่วมโครงการ

- บันทึกข้อความขออนุญาตประชาสัมพันธ์

- ข้อความประชาสัมพันธ์

- ตัวอย่างหนังสือออก ขอความอนุเคราะห์

- (ถ้ามี)ตัวอย่างหนังสือขอบคุณ

- (ถ้ามี) คำกล่าวเปิด

- ภาพกิจกรรม

- รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- แบบ อวท. 20 เอกสารการเงิน

- แบบสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- ใบขั้น การดำเนินงาน Do

การประเมินผล Check

- แบบประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ

- แบบสอบถาม

- ตารางมอร์แกน

- การประเมินผล

ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม Action

- บันทึกข้อความสรุปผลการจัดทำโครงการ (ปะหน้า)

- ตัวอย่าง บทที่ 1-5

- ประเมิน A