หน่วยที่ 1 การอ่าน-เขียนแบบสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์