ประวัติความเป็นมา

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

      วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 94 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 3 ถนน บ้านบึง - แกลง ก.ม. 2 ตำบลหนองชาก อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี เดิมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี คือ 'โรงเรียนช่างไม้ชลบุรี' ( 1 สิงหาคม 2482-2498 ) ต่อมา พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยน ชื่อเป็น 'โรงเรียนการช่างชลบุรี'

............... ปี พ.ศ. 2482 ...วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2482 นักเรียนต้องอาศัยโรงเรียนช่างทอผ้า หรือโรงเรียนการช่างสตรีเดิมเพราะอาคารเรียนยังสร้างไม่เสร็จ ศิษย์เก่ารุ่น 2482 มีจำนวน 37 คน รับนักเรียนที่จบประถมปีที่ 4 กำหนดเวลาเรียน 3 ปี มีนายประสาท ...มากทรัพย์ รักษาการครูใหญ่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2482. สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จ จึงย้ายไปเรียนที่โรงเรียนช่างไม้ชลบุรี สถานที่สร้างเช่าวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) มีโรงฝึกงาน 2 หลัง.บ้านพักครูใหญ่ 1 หลัง บ้านพักครูน้อย 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง

......... .....ปี พ.ศ. 2501 โรงเรียนการช่างชลบุรีได้รับการเปลี่ยนฐานะอยู่ในโครงการ ส.ป.อ. และ เริ่มรับ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 3

...............ปี พ.ศ. 2502 รัฐบาลให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนยาว 54 เมตร 1 หลัง

......... .....ปี พ.ศ. 2504 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 6 แผนก คือ ..ช่างเครื่องยนต์ดีเซล ...ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะแผ่น ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง แผนกต่าง ๆ ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการด้านเครื่องมือ เครื่องจักร ผู้เชี่ยวชาญ และให้ทุนครูไปฝึกงานต่างประเทศ ทำให้กิจการในการศึกษาของโรงเรียนเจริญขึ้นมาก

......... .....ปี พ.ศ. 2510...โรงเรียนได้รับการพัฒนา 1 ใน 25 ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนพัฒนา ประเทศ ฉบับที่ 2 (2510-2514) ซึ่งได้รับ งบประมาณเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ค่าเครื่องมือ เครื่องจักร กับค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 25 ล้านบาท และช่วงเป็นโรงเรียน การช่างชลบุรี ปักหน้าอกเสื้อ ชบ.5 ธงประจำสถานศึกษา น้ำเงิน-ขาว โดยย้ายจากที่ตั้งเดิม ซื้อที่ดินสร้างอาคารใหม่ที่ ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี จาก นายประโยชน์ .....เนื่องจำนงค์ จำนวน 40 ไร่ และได้บริจาคให้อีก 54 ไร่ รวมทั้งหมด 94 ไร่

............... ปี พ.ศ. 2511 บริษัทจุนโซ ซากากุระ ให้ออกแบบสร้างอาคารต่าง ๆ ทั้งหมดและได้จัดส่งครูหัวหน้าโรงงานทั้ง 6 ช่าง ช่าง ละ 1 คนไปฝึกงานที่เมริกาเป็นเวลา 1 ปี

............... ปี พ.ศ. 2512 อาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน เครื่องมือ เครื่องจักร ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

............... ปี พ.ศ. 2513 ได้ย้ายไปตั้งที่ เลขที่ 205 หมู่ 3 ตำบลหนองชาก ..อำเภอบ้านบึง ..จังหวัดชลบุรี ....สายบ้านบึง - แกลง กิโลเมตรที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างชลบุรี เป็น 'โรงเรียนเทคนิคชลบุรี' ปักหน้าอกเสื้อ ทนช.

............... ปี พ.ศ. 2518 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) ภาคนอกเวลา

...............ปี..พ.ศ..2519..ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เป็นต้นมาและโรงเรียนถูกเปลี่ยนชื่อเป็น'วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีวิทยาเขต '...ตามนโยบายกรมาชีวศึกษา

...เหตุการณ์การเปลี่ยนชื่อสมัยนั้นนักเรียน/นักศึกษามีบทบาทเรียกร้องให้เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเป็น 'วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี' ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบัน

............... ปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบเท่า (ปวท.)

................วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส จำนวน 12 สาขาวิชา และปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติ จำนวน 1 สาขาวิชา มีนักเรียน นักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 3,067 คน มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 180 คน