ทำเนียบผู้บริหาร

รายนาม ครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  ผู้อำนวยการ

โรงเรียนช่างไม้ชลบุรี  โรงเรียนการช่างชลบุรี  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

๑.  นายประสาสน์ มากทรัพย์ ครูใหญ่ พ.ศ.๒๔๘๒ - พ.ศ.๒๔๘๖
๒.  นายสอน แย้มยี่สุ่น ครูใหญ่ พ.ศ.๒๔๘๒ - พ.ศ.๒๔๘๘
๓.  นายโพธิ์ ทรงเผ่า ครูใหญ่ พ.ศ.๒๔๘๘ - พ.ศ.๒๕๐๒
๔.  นายสำราญ ประดิษฐ์เกษร ครูใหญ่ พ.ศ.๒๕๐๒ - พ.ศ.๒๕๐๓
๕.  นายวินิตย์ วรรณโก ครูใหญ่ พ.ศ.๒๕๐๓ - พ.ศ.๒๕๐๖
๖.  นายมานิตย์ พานิชการ ครูใหญ่ พ.ศ.๒๕๐๖ - พ.ศ.๒๕๑๐
๗.  นายชาญ เถาว์ศิริ ครูใหญ่ พ.ศ.๒๕๑๐ - พ.ศ.๒๕๑๓
    อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๑๓ - พ.ศ.๒๕๑๙
    ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๑๙ - พ.ศ.๒๕๒๒
๘.  นายนิสิต ศรีศัมภุวงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๒๒ - พ.ศ.๒๕๓๐
๙.  นายวิชัย ป้อมประเสริฐ ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๓๑
๑๐. นายวราธร วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๓๑ - พ.ศ.๒๕๓๖
๑๑. นายวิศิษฎ์ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๓๖ - พ.ศ.๒๕๔๐
๑๒. นายปรีดา ดีรัศมี ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๔๐ - พ.ศ.๒๕๔๒
๑๓. นายวิศิษฐ์ สว่างทรัพย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๔๒ - พ.ศ.๒๕๔๔
๑๔. นายเรวัต อาจฤทธิ์ณรงค์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๔๔ - พ.ศ.๒๕๕๐
๑๕. นายไชยนันท์ แสงเมฆา ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๕๐ - พ.ศ.๒๕๕๘
๑๖. นายปริวัฒน์ ถานิสโร ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๑
๑๗. นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน