นำร่อง 8 สาขา 8 วิทยาลัย

ต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเริ่มต้นด้วย 8 สาขา อาชีพตาม NQF ดำเนินการใน 8 วิทยาลัยนำร่อง ดังนี้

1. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สาขาโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบราง)

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

4. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด สาขาปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงาน และพลังงานทดแทน

5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สาขาอาหาร

6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สาขาเกษตร

7. วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

8. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สาขาแม่พิมพ์/เครื่องมือทางการแพทย์